lauantai 13. marraskuuta 2010

"Lapsen takia": todenmukaisuusvaatimuksen poisto rikoksen täyttymisen kriteeristöstä

Tämä kirjoitus käsittelee lakihanketta "Lasten suojeleminen seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä", sen erästä se konkreettisista muutosehdotuksista lakiin (OMML 34/2010 (270 sivua)), sekä sen saamaa kritiikkiä kansalaisjärjestöiltä se oikeustieteen ammattilaisilta (OMML 67/2010 (86 sivua)). OMML 34/2010 ja OMML 67/2010 ovat siis Oikeusministeriön julkaisuja lakihankkeeseen liittyen. Lainaukset ovat näistä dokumenteista, ja mielipiteet välissä omiani (vaikka eivät suinkaan missään ristiriidassa Piraattipuolueen kannan kanssa).

____


Ylivoimaisesti kiistanalaisin lainmuutosehdotus tässä hankekokonaisuudessa koskee Rikoslain 17 luvun pykäliä 18 ja 19, jotka käsittelevät lapsipornografiaa. Lakiehdotuksessa pykälään 18 lisättäisiin nimittäin teksti:
"Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun teon rangaistavuus ei edellytä sitä, että kuva taikka kuvatallenne tai -tiedosto on todellisuudenmukainen."

Ennen kuin pistän omaa lusikkaani soppaan, katsotaan millaisia huomioita asiasta on annettu lausuntopalautteessa.

"Valtakunnansyyttäjänvirasto toteaa, että käsite ”todellisuudenmukainen” tulisi määritellä. Sen sisällön tulisi selvästi ilmetä joko säännöksen sanamuodosta, määritelmäsäännöksestä tai ainakin asianomaista säännöstä koskevista perusteluista. Nyt jää epäselväksi, minkälainen epäsiveellinen lapseen viittaava kuvamateriaali kuuluu säännöksen soveltamispiiriin. Onko rangaistavaa esimerkiksi sellaisten sarjakuvien ja pilapiirrosten ynnä muiden vastaavien kuvien levittäminen, jotka eivät edes muistuta ihmislasta."

"Päijät-Hämeen käräjäoikeus kritisoi RL 17:18.4:ssa käytettyä termiä ”todellisuudenmukainen”. Käräjäoikeuden mielestä ilmaus ei ole kielellisesti onnistunut, koska todellisuudenmukainen tarkoittaa sanatarkasti samaa kuin todellinen. Sääntelyllä lienee kuitenkin tarkoitettu teon rangaistavuuden edellyttävän, että kuvatallenne tai -tiedosto on todellinen, mutta sen ei tarvitse esittää todellisuutta. Käräjäoikeus esittää virkkeen korjaamista muotoon: ”…teon rangaistavuus ei edellytä, että kuva taikka kuvatallenne tai -tiedosto esittää todellisuutta”."

Muutoinkin "kuvatiedosto" on uutta lisäystä, täysin tarpeetta, koska lapsipornokuvatiedostojen hallussapidosta on jaettu tuomioita tähänkin mennessä ilman, että tuomarit olisi asiasta nipottaneet tallenteen ja tiedoston eroavuudesta ja siitä, että heillä ei muka olisi oikeutta tuomiota hallussapidosta antaa. Koko uudistustarve on tältäosin tarpeeton... tai sitten ihmisiä on tähän asti tuomittu lainvastaisesti (teknisesti) syyttöminä rangaistuksiin.

Tästä huomauttaakin Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos seuraavaa: "Tutkimuslaitoksen käsityksen mukaan kuvatallenteen käsite sisältää oikeuskäytännössä myös tiedostot, joten muutos on tarpeeton. Lisäksi muutos synnyttäisi tulkintaepäselvyyksiä, sillä käsitteitä kuvatallenne ja tallenne käytetään useissa muissa kohdissa rikoslakia."

Ja näinhän se kyllä on. En ole tietoinen yhdestäkään tapauksesta, jossa tuomioistuin olisi todennut ihmistä syyttömäksi, koska lapsiporno on ollut tietokoneella kuvatiedostona sen sijaan, että magneettinauhalla kuvatallenteena. Tiedosto on tallenne.

Jos tätä korjataan ja korostetaan siten, että tiedosto ei ole tallenne, tämä olisi vähintään redundanttia tai johtaisi siihen, että muualla rikoslaissa olevat "kuvatallenteet" eivät olisi enää tulevaisuudessa käsitettävissä tietokoneelle tallennettuun dataan. Niinikään lienisi asiallista kysyä, onko vankiloissamme väärin perustein tuomittuja istumassa.

Minä en avaisi tätä pandoran lipasta, kun kerran tähänkin asti tiedosto on hyvin kelvannut oikeusistuimessa tallenteesta. If it ain't broken, don't fix it.

___


"Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos toteaa ehdotetun lisäyksen ”todellisuudenmukainen” osalta mietinnössä tarkoitettaneen, ettei rangaistuksen edellytyksenä ole, että kuva on todellisuuspohjainen eli että se on todellisuudessa valmistettu (todellista) lasta hyväksikäyttämällä. Tällainen lisäys on kannatettava ja perusteltu, koska kuvien digitaalinen muokkaaminen voi tehdä todellisuuspohjaisuuden toteen näyttämisen oikeudenkäynnissä mahdottomaksi."

Tämä on tyypillinen perustelu sille minkä takia fiktiivinen pornografia halutaan kieltää: joku luo käsityksen, että on teoriassa mahdollista käsitellä aito lapsiporno näyttämään piirretyltä lapsipornolta. Teoriassa toki validi pelko, mutta minkä takia käsitellä aito lapsiporno näyttämään piirretyltä, jos lapsipornon voi tuottaa suoraan piirrettyyn muotoon?

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ei kuitenkaan lähde puoltamaan "todenmukaisuuden" vaatimisen poistamista ehdoitta, kuten moni muu: "Tutkimuslaitos toteaa kuitenkin jäävän avoimeksi, missä määrin kuvalta on edellytettävä esittävyyttä tai tarkkuutta. Kysymys on laillisuusperiaatteen kannalta tärkeä. Mietinnössä käytetty käsite ”todellisuudenmukaisuus” viittaa nimittäin jo sanamuotonsa puolesta enemmänkin siihen, vastaako kuva esimerkiksi esitystarkkuutensa puolesta todellisuutta."

Käytännössä on kuitenkin syytä pelätä, että todenmukaisuusvaateen poisto johtaa pilapiirrosten kriminalisointiin. Näin on tapahtunut ulkomaillakin, ja tätä vaativat monet kansainväliset moralistiset painostusorganisaatiot, jotka ovatkin pitkän aikaa pyrkineet vaientamaan Japanin piirroslapsipornografian johtavana tuottajamaana. Tässä toki kannattaa muistaa, että Japanissa on populaatioon nähden hyvin vähän lasten hyväksikäyttö- ja raiskaustapauksia, eli kyseisen materiaalin johtavassa tuotanto- ja kuluttajavaltiossa ei suinkaan esiinny uhkakuvien mukaista "positiivista asennetta lasten hyväksikäyttöön". Tätä pornon saatavuuden ja raiskauksien käänteistä riippuvuussuhdetta käsittelin aiemmassa blogauksessani: Tabu: Lolicon

___


"Keskusrikospoliisi toteaa, että pykälään tehtävä tarkennus, ettei kuvatallenteen tarvitse olla todellisuudenmukainen, mahdollistaa lapsipornografian levittämisen estotoimissa myös muun muassa piirroskuvia sisältävän aineiston ottamisen mukaan estolistalle."

Tämä ei toki tule yllätyksenä, että poliisilla on innokkuus sensuroida nykyistä laajemmin internetiä. Toisaalta, jo nykyinen internetsensuurilaki on tarjonnut KRP:lle mahdollisuuden sensuroida (lainvastaisesti, mutta ilman virkarikosrangaistuksen pelkoa) aikuishomopornoa lapsipornona...

Toisaalta sikäli, kun lakiesitys kriminalisoisi (yleisen tulkinnan mukaan) sarjakuvat ja pilapiirrokset, se kriminalisoisi myös koulu-uniformu-, tuplaponinhäntä-, A-kuppi- [1][2]
[3]
ja cheerleader-pornografian "simuloituna lapsipornona". Jos laki menee tuossa muodossa läpi se tarkoittaa sitä, että "lapselta näyttävä", mutta todistettavasti aikuinen (siis henkilöllisyydeltään ja filmausajankohdaltaan varmennettu), pornonäyttelijä ei saisi esiintyä pornografisissa kuvatallenteissa. Kyse siis ei olisi edes käänteisestä todistustaakasta vaan siitä, että nuoren näköiset kielletään aina esiintymästä vaikka käänteinen todistus täysikäisyydestä olisikin olemassa.

Luulisi nyt heteromiesten älähtävän, jos alle 30-vuotiaat pornotähdet, ja erityisesti kaupallinen ns. "teiniporno" (teknisesti 18-19 vuotta, joskin todennäköisesti myös matalat 20 ja risat), kriminalisoitaisiin "lapsipornona" jonkun mielivaltaisen "tämä luo pedofilialle myönteistä asenneilmapiiriä" -käsityksen tähden.

Ja miksikäs ei homojenkin olisi aika nostaa hieman meteliä: teitä kuunnellaan, koska te olette kuitenkin syrjinnältä suojeltu erikoisvähemmistö. Keskusrikospoliisi jo aiemminkin osoitti asennoitumisensa teitä kohtaan sensuroimalla teidän aikuispornonne - ja nyt ne tahtoo (sen lisäksi, että sensuroi pornonne vielä tänä päivänäkin) asettaa teidät rikossyytteeseen lapsipornon hallussapidosta, koska joku näyttää todistettavissa olevaa oikeaa ikäänsä nuoremmalta.

Laissa toki tulisi jatkossakin lukemaan:
"Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää, mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi."

Kuitenkin, jos todenmukaisuusvaatimuksen poisto johtaa jopa fiktiivisten hahmoje tulkitsemiseen lapsina, niin en näkisi miksi todistettavasti aikuisen näyttelemää roolihahmoa ei voisi yhtälailla tulkita lapseksi, vaikka laki erityisesti sallii yli 18-vuotiaat näyttelijät, ulkonäöstä riippumatta. Jos roolihahmo kuitenkin rinnastetaan alaikäiseen ihmiseen muutoin kuin näyttelijänsä kautta, eli esim. pukemalla nuori aikuinen yläasteella käytettyyn uniformuun, tämä muuttuu: roolihahmo on mahdollista katsoa alaikäiseksi vaikka näyttelijä on aikuinen.

Toki aikuispornon tuottaja voisivat soveltaa mm. japanilaisista bishoujo-peleissä sovellettua metodia: vaikka pornopeleissä esiintyykin (näyttelijättömiä) alaikäiseltä vaikuttavia piirroshahmoja, pelien julkaisijat vannovat roolihahmojen (fiktiivisen) iän olevan yli 18.

Aivan oma lukunsa olisi miten lakihanke läpi mennessään vaikuttaisi piirrosanimaatioon. Esim. japanilaisessa päivä-TV-sarjoissakin on nimittäin aspekteja, jotka nähdään länsimaissa lasta seksualisoivana, aamuyön TV-sarjoissa mennään usein länsimaisen määritelmän mukaan pornografisen puolelle (vaikka softcorea onkin). Siitä myöhemmin ihan oma blogauksensa, sillä vaikutus ulottuisi tällä alueella kauas varsinaisen pornografian ulkopuolelle.

___


Asiasta lisätietoa löytää blogin alussa kahdesta linkistä (Oikeusministeriön julkaisut) sekä tuosta omasta lolicon-aihetta käsittelevästä blogauksesta. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat ja palautelausunnot löytyvät kokonaisuudessaan täältä:
Valtioneuvoston hankerekisteri (HARE)
Lolicon-blogaus sisältää suoria linkkejä valittuihin HARE-dokumentteihin. Ylläolevasta löytyy ne loputkin.

___


Mitä ajatuksia teissä herättää pyrkimys kriminalisoida alaikäiset roolihahmot pornografiasta?
Yhdyttekö ajatukseen kieltää alaikäiset roolihahmot pornografisista pilapiirroksista?
Tai aikuisnäyttelijöillä tehdystä "teinipornosta"?

Osallistukaa keskusteluun. Argumentoikaa minut suohon, jos osaatte.

2 kommenttia:

 1. En ole yhtäkään vakuuttavaa väitettä loliconia vastaan koskaan kuullut, vaikka muutama vuosi takaperin tuli kyseinen teema koluttua jotakuinkin läpikotaisin. Tästä nyt voisi vetää nopean johtopäätöksen, että sellaisia ei ole olemassakaan. Sen takia pelkästään otsikon lukeminen sai kädet tärisemään, jos kerta asiaa ei voida perustellä järjellä - ei siitä tulisi puhua missään yhteydessä lakia määriteltäessä; Saatika sitten sen kieltämisen sisällyttämistä sellaiseen.

  Vaikka lain vaikutukset luultavasti jäisi paljon sen antamia mahdollisuuksia pienemmiksi, on silti kyseessä periaatteellisesti niin totaallisen väärä lähtökohta, että sitä tuntee menettävänsä uskon ihmiskuntaan; Näin siis jos sellaista olisi enää jäljellä.

  VastaaPoista
 2. Nyt on mennyt lainsäätäjiltä piuhat ristiin. Lapsipornoa jahdataan lasten suojelemiseksi, ei jotta pahat pedofiili (huom. pedofiili, ei hyväksikäyttäjä) sedät saadaan telkien taakse.

  Kuvitteellisia lapsia ei tarvitse suojella joten tämä laki on tarpeeton, ja jos tämän lain tarkoitus on ennaltaehkäistä pedofiliaa, niin parempia ratkaisuja olisivat terapia, lääkkeet ja avoin keskustelu (olen kuullut tapauksia joissa apua hakeneita pedofiileja ei ole autettu vaikka he ovat itse halunneet parantua).

  Ja todellakin haluaisin nähdä edes yhden tutkimuksen piirretyn lapsipornon haitallisuudesta.

  VastaaPoista